Komu věříme

Apoštolské vyznání víry

Křesťané se od počátku snažili základní prvky své víry uspořádat do jednoznačného a srozumitelmného vyznání, protože už raná církev se musela vyrovnat s prvními bludy. Tak vzniklo Apoštolské vyznání víry, které je společné všem křesťanům.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vystoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.

Jako sbor Apoštolské církve (AC) patříme do rodiny evangelikálních církví v tradici Letničního hnutí. Naší touhou je následovat Ježíše Krista životem podle Božího slova skrze vedení a moc Ducha Svatého.

Čemu věříme