Věříme, že

Bible je boží slovo

Bible je jediným, Bohem inspirovaným, neomylným, autoritativním a uceleným Slovem Božím, a že je jediným měřítkem naší víry a činů.

Mt 5:17-19; Zj 22:18-20; 2Tm 3:16

Bůh je pouze jeden

Je jeden Bůh, věčně existující ve třech osobách jako Bůh Otec, Syn a Duch svatý, že je Stvořitelem nebe i země, celého vesmíru a veškerého života.

Iz 44:6; Ž 90:2; 1J 5:20; Žd 1.kap.; 2K 3:17; Mt 28:19; Zj 4:11

Ježíš je Bůh

V božství Ježíše Krista, jeho narození z Marie panny, jeho bezhříšné lidství a dokonalý život, ve věčnou postačitelnost jeho smírčí a zástupné smrti na kříži, v jeho zmrtvýchvstání v těle, v jeho nanebevstoupení na místo po pravici Boha Otce, v jeho budoucí osobní opětovný příchod na tuto zem v moci a slávě k soudu živých i mrtvých.

1J 5:20; Mt 1:18-25; 1P 2:21-22; Ř 5:6-8; 1K 15:1-8; L 24:36-43; Mk 16:19; Sk 1:9-11; Mt 24:29-31; 2Tm 4:1

Ježíš je spasitel

že mimo Ježíše Krista v nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.

Sk 4:12; J 14:6

Spasení je dar

Ospravedlnění je Božím skutkem ve prospěch věřícího, a to jedině zásluhou oběti Ježíše Krista; že pokání a víra v očišťující moc krve Ježíše Krista je jediným způsobem, jak můžeme být očištěni od hříchu, a že znovuzrození z Ducha svatého je naprosto nezbytné pro osobní spasení.

Ř 3:22-25; Ga 2:21; Ef 2:8-9; 1P 1:18-19; J 3:1-7

Ježíš je pán

V Ježíšovo panství nad církví. Ve vykonávání křesťanského křtu věřících ponořením do vody, který je nedílnou součástí odpuštění hříchů. A ve slavení památky Večeře Páně, přijímáním chleba a vína, jako aktu smlouvy mezi Bohem a námi.

Ef 1:20-23; Mt 28:19; Mk 16:15-16; Sk 2:38; 1P 3:21; L 22:14-20; 1K 11:23-26

Ježíš se vrátí

Ve druhý příchod Pána Ježíše Krista na tuto zem a v uchvácení církve vstříc Pánu Ježíši při jeho druhém příchodu.

1Te 4:15-18

Budeme vzkříšeni

Ve vzkříšení vykoupených k věčnému životu v Boží přítomnosti, a vzkříšení nespasených pro věčné zatracení v ohnivém jezeře.

J 5:25-30; Zj 20:11-21:4

Potřebujeme Ducha Svatého

V posvěcující moc Ducha svatého, jehož přebývání v nás způsobuje, že jsme uschopněni žít svatým životem.

Ř 8:1-17

Potřebujeme jeho dary

V dar Ducha, křest v Duchu svatém, jímž je křesťan zmocněn k plnění Božích záměrů na zemi. Že Duch svatý je dán věřícím, kteří o něj prosí, a že působí stále ve stejné moci jako na počátku církve. Že Duch svatý působí lásku a nadpřirozená obdarování, uzdravuje nemocné, vysvobozuje ze svázaností (narkomanie, alkoholismus, a duchovní svázanosti).

Sk 2:4; Mk 1:8; Sk 2:38-39; L 24:49; L 11:13; Ga 5:22-23; Ř 5:5; 1K 12:4-11; Mk 16:17-18; 1K 14:1